ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

Η μέθοδος Montessori είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τον εκπαιδευτικό Maria Montessori εφαρμόζεται σε περίπου 60.000 σχολεία παγκοσμίως. εξυπηρετώντας τα παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών.